Regulamin koncertu

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Koncert charytatywny fundacji „Wielka Rodzina” 08.06.2016. HSW Łuczniczka Bydgoszcz
OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE PONIŻSZYCH ZALECEŃ REGULAMINOWYCH I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄCY PORZĄDEK BĘDĄ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.
§1. Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania się imprezy.
2. Osoby biorące udział w imprezie obowiązane są do jego przestrzegania.
3. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

§2. Zasady szczegółowe
1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą wyłącznie osoby które ukończyły 16 lat posiadające aktualny bilet lub zaproszenie wystawione przez Organizatora.
2. Przy wejściu na teren imprezy osoba chcąca w niej uczestniczyć zobowiązana jest okazać bilet lub zaproszenie, bez wezwania służby porządkowej.
3. Osoby nieposiadające dowodu wstępu, nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy.
4. Każdy, kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.
5. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych oraz prowadzących.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu bez podania przyczyny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika, jeśli ma podstawę twierdzić, iż naruszył on przepisy Regulaminu.
8. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwiękowego, mogącym spowodować uszkodzenia słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub zdrowia.
9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na spektaklu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków).
10. Organizator może dokonać zmian w przebiegu imprezy z powodu nieprzewidzianych, nieuniknionych lub losowych zdarzeń jak i odwołać imprezę z przyczyn będących poza kontrolą organizatorów (siła wyższa), bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania oraz zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas trwania imprezy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca za zakupione bilety jeśli spektakl nie dojdzie do skutku z powodu nieprzewidzianych i nagłych czynników pogodowych, tzw. Siły wyższej oraz jeśli władze Państwowe lub lokalne nagle i nieprzewidzianie wprowadzą stan wyjątkowy, np. żałobę.
§3. Zabrania się wnoszenia na imprezy
1. Wszelkiego rodzaju napojów, w szczególności napojów alkoholowych.
2. Wszelkiego rodzaju broni (białej i palnej) oraz replik broni
3. Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk.
4. Narkotyków.
5. Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych i aluminiowych.
6. Fajerwerków, petard i innych akcesoriów pirotechnicznych.
§4. Ponadto zakazuje się
1. Wchodzenia na trybuny i obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników: scena, pomieszczenia na zapleczu dla artystów, organizatorów i administracji.
2. Rzucania przedmiotami.
3. Rozniecania ognia.
4. Palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w tym na płycie hali).