Pomoc żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

„EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM” – FEAD
Żywnościowej

Fundacja Wielka Rodzina realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Caritas Diecezji Bydgoskiej
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy
żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji
i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej tj:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– ośrodki pomocy społecznej,
– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.
OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej
lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.